ევროკავშირი მხარს უჭერს მცირე და საშუალო ბიზნესს საქართველოში 40+ პროექტის მეშვეობით

დასაწყისის თარიღი: 13.12.2023
დამთავრების თარიღი: 31.12.2026
ge
პროექტის მიზნები - ხელი შეუწყოს საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობას და ინკლუზიურ, მდგრად განვითარებას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გაძლიერებით, ფირმების მწვანე ტრანსფორმაციის მხარდაჭერით, ინოვაციების ხელშეწყობით და სარისკო კაპიტალის განვითარებით.
დასაწყისის თარიღი: 11.11.2023
დამთავრების თარიღი: 10.11.2027
ge
პროექტის მიზნები - ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესის გაზრდილი ექსპორტის ხელშეწყობა ევროკავშირში (პირველ რიგში), ასევე ევროპის ქვეყნების ბაზრებზე. ღირებულებათა ჯაჭვის საექსპორტო პოტენციალით გაძლიერება და გაზრდა.
დასაწყისის თარიღი: 23.10.2023
დამთავრების თარიღი: 07.07.2027
ge
პროექტის მიზნები - კრეატიულ ინდუსტრიებში (CI), განსაკუთრებით რეგიონებში, მდგრადი განვითარებისა და დასაქმების წახალისება შესაძლებლობების შექმნის, კავშირების შეძენისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობით.
დასაწყისის თარიღი: 14.09.2023
დამთავრების თარიღი: 14.09.2028
ge
პროექტის მიზნები - ძირითადი სესხი FIF EaP Women-in-Business-ის დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში. WiB სესხი გაიცემა და ეხმარება ისეთ მცირე და საშუალო ბიზნეს საწარმოებს საქართველოში, რომელთაც ჰყავთ ქალი დამფუძნებელი ან ხელმძღვანელი.
დასაწყისის თარიღი: 31.08.2023
დამთავრების თარიღი: 31.08.2030
ge
პროექტის მიზნები - მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები, მათ შორის მეწარმეები სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვში, ბიზნესები, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ქალები და ახალგაზრდები.
დასაწყისის თარიღი: 30.08.2023
დამთავრების თარიღი: 07.11.2026
ge
პროექტის მიზნები - ციფრული ინსტრუმენტების ჩართვა მცირე და საშუალო ბიზნესის ყოველდღიურ საქმიანობაში; მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება ბიზნესის ციფრულ ფორმატზე გადასაყვანად საჭირო ინვესტიციების განსახორციელებლად.
დასაწყისის თარიღი: 05.05.2023
დამთავრების თარიღი: 15.03.2028
ge
პროექტის მიზნები - Crystal MFI-ში ძირითადი სესხი ადგილობრივ ვალუტაში (ლარში). პროექტი მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სასესხო პორტფელების განვითარებას.
დასაწყისის თარიღი: 20.04.2023
დამთავრების თარიღი: 31.01.2029
am
az
ge
md
ua
პროექტის აღწერა - ინიციატივა მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში გაზარდოს ქალთა მეწარმეობა და ჩართულობა ბიზნესში, როგორც ფინანსურ, ისე არაფინანსურ ბიზნესის განვითარების სერვისებზე წვდომის გაუმჯობესებით.
დასაწყისის თარიღი: 01.01.2023
დამთავრების თარიღი: 31.12.2025
ge
პროექტი ფინანსდება საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამიდან (ENPARD – საქართველო), კონკრეტულად მისი მეოთხე ფაზის (ENPARD IV) ფარგლებში.
დასაწყისის თარიღი: 21.12.2022
დამთავრების თარიღი: 21.03.2025
am
az
ge
md
ua
პროექტის აღწერა - ევროკომისიის (EC) დაკვეთით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ განხორციელებული რეგიონული პროექტი მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნებში მდგრადი და თანაბარი ეკონომიკური ზრდის მოდელების ცვლილებასა და ხელშეწყობას.
დასაწყისის თარიღი: 09.12.2022
დამთავრების თარიღი: 08.02.2025
ge
პროექტის მიზნები - სამიზნე რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირება; ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის ღირებულების ჯაჭვების განვითარების ან/და გაფართოების ხელშეწყობა; სოფლებში სამიზნე ჯგუფებისთვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების გაუმჯობესება პროფესიული განათლების მეშვეობით; სამიზნე რეგიონებში სოფლის განვითარების ხელშეწყობა.
დასაწყისის თარიღი: 09.12.2022
დამთავრების თარიღი: 08.12.2025
ge
პროექტის აღწერა - პროექტი მწვანე გურია მიზნად ისახავს სოფლის განვითარებისა და დემოკრატიის გაძლიერებას საქართველოს გურიის რეგიონში, განსაკუთრებით ოზურგეთში, ლანჩხუთსა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში.
ქუქი-ფაილები
ეს საიტი იყენებს Cookie-ფაილებს, რომ თქვენ შეძლოთ საიტის უკეთესად დათვალიერება. შეიტყვეთ მეტი
უარი Cookie-ფაილებზე
თანხმობა Cookie-ფაილებზე